Om personuppgifter

Här kan du läsa mer om Statens servicecenters behandling av personuppgifter. En stor del av våra personuppgiftsbehandlingar sker i egenskap av att vi är ett så kallat personuppgiftsbiträde åt våra kunder.

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning som lag i samtliga EU:s medlemsländer. Förordningen innehåller bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter.

I Sverige kompletteras dataskyddsförordningen av lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. I samband med att förordningen och den kompletterande lagen träder i kraft, upphävs personuppgiftslagen (PUL), som sedan 1998 varit den generella lagstiftningen för behandling av personuppgifter.

Behandling enligt gällande bestämmelser

Statens servicecenter ansvarar för att behandlingen av personuppgifter inom myndigheten är lagenlig enligt gällande bestämmelser. En stor del av våra personuppgiftsbehandlingar sker i egenskap av personuppgiftsbiträde åt våra kunder, som i dessa fall är personuppgiftsansvariga.

En av nyheterna som följer av dataskyddsförordningen är att personuppgiftsbiträdets ansvar är tydligare reglerat. Statens servicecenter har med anledning av detta bland annat uppdaterat sina överenskommelser med kund.

Rätten att begära ut sina personuppgifter

Som enskild har du, enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen, rätt att av den personuppgiftsansvarige att få tillgång till vilka av dina personuppgifter som behandlas – om det finns några – samt tillhörande information. Generellt kan Statens servicecenter ha uppgifter om dig till exempel om du sökt ett jobb hos oss eller varit anställd på myndigheten.

Statens servicecenter är personuppgiftsbiträde i förhållande till sina kunder. Det innebär att ett utdrag från oss, enligt nämnda artikel 15, inte kommer att visa personuppgifter som behandlas med anledning av exempelvis din anställning hos en kund. För att ta del av dessa uppgifter ska du i stället vända dig direkt till den berörda myndigheten, som i detta fall är personuppgiftsansvarig.

Sprida information om vår verksamhet

I syfte att sprida information om vår verksamhet förekommer det att vi filmar eller fotograferar vid sammankomster, event och utbildningar. Vi publicerar endast sådant material som är relevant för detta ändamål. Sådant material som inte längre är relevant avpubliceras. Kontakta eventansvarig om du har frågor inför ett specifikt arrangemang. 

Offentlighetsprincipen

Som myndighet lyder Statens servicecenter under offentlighetsprincipen. Inkomna eller upprättade handlingar är allmänna och ska lämnas ut till den som begär dem till den del som sekretess inte hindrar detta. Exempel på inkomna handlingar är till exempel e-post till myndigheten och ansökningshandlingar. Allmänna handlingar ska bevaras i enlighet med bestämmelserna i arkivlagen.

Kontakt

Statens servicecenters dataskyddsombud
dataskydd@statenssc.se

Senast uppdaterad: 2022-04-12
Publicerad: 2018-05-24