Organisation

Statens servicecenter leds av en styrelse som utses av regeringen. Generaldirektör Åsa Lindh ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten på myndigheten.

På Statens servicecenter arbetar drygt 1400 anställda. Verksamheten är organiserad i divisioner, avdelningar och enheter.

Organisationsschema för Statens servicecenter.

Organisationsschema för Statens servicecenter

Division myndighetsservice

Division myndighetsservice levererar administrativa tjänster och konsultstöd till statliga myndigheter inom ekonomi, lön och HR. Våra administrativa kontor finns i Gävle (huvudkontor), Eskilstuna, Göteborg, Lund, Norrköping, Sollefteå, Stockholm och Östersund.

Division myndighetsservice är indelad i avdelningar utifrån tjänsteområden. Som stöd för finns även avdelningen ledningsstöd och marknadsenheten. Divisionen leds av en ledningsgrupp med Hans Tynelius som divisionschef.

Division medborgarservice

Division medborgarservice ansvarar för verksamheten på lokala servicekontor som finns över hela landet. På servicekontoren får privatpersoner och företag hjälp i frågor som rör Arbetsförmedlingen, Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens och Skatteverkets tjänster.

Servicekontoren är indelade i sex geografiska regioner. Stödfunktioner för division medborgarservice finns samlade vid avdelningen för ledningsstöd. Divisionen leds av en ledningsgrupp. Chef för divisionen är Paul Larsson.

Avdelningen för verksamhetsskydd

Avdelningen för verksamhetsskydd har övergripande och samordnande verksamhets­ansvar för myndighetens säkerhet inom samtliga verksamhets­områden. Avdelningen leds av säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef Lars Grundström och är indelad i tre enheter: enheten för beredskap och fysisk säkerhet, enheten för informationssäkerhet och säkerhetsskydd och enheten för personsäkerhet och säkerhetssamordning. Vi finns i Östersund, Gävle, Stockholm, Lund och Göteborg.

Enheten för beredskap och fysisk säkerhet
Enhetschef Monica Erixon.

Enheten för informationssäkerhet och säkerhetsskydd
Enhetschef Mimmi Nyholm Lindqvist.

Enheten för personsäkerhet och säkerhetssamordning,
Enhetschef Kent Johansson.

HR-avdelningen

HR-avdelningen stödjer verksamheten i HR-frågor. I ansvarsområdet ingår bland annat rekrytering, kompetensutveckling, avveckling, verksamhetsövergång, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och likabehandling. Avdelningen finns vid huvudkontoret i Gävle och leds av Beatrice Molin.

Ekonomi, fastighet och inköp

Avdelningen hanterar frågor och uppdrag relaterade till ekonomi, upphandling, inköp, samt fastighet- och internservice. De flesta av avdelningens medarbetare är placerade vid huvudkontoret i Gävle, men några finns i Stockholm respektive Östersund. Chef för avdelningen är Jonas Wärn.

Kommunikationsavdelningen

Avdelningen har ett övergripande och samordnande ansvar för extern och intern kommunikation med syfte att bidra till allmänhetens förtroende för myndighetens mål och inriktning. Chef för kommunikationsavdelningen är Robert Gallusson.

IT-avdelningen

Statens servicecenters IT-avdelning ansvarar för att förvalta och utveckla myndighetens IT-miljö samt leverera högkvalitativa och flexibla IT-tjänster till verksamheten. Inom avdelningen finns fyra enheter: arkitektur och IT-säkerhet, IT-förvaltning, IT-leverans samt IT-projekt. Chef för IT-avdelningen är Johan Göthberg.

Rättsavdelningen

Rättsavdelningen ansvarar för stöd och styrning i rättsliga frågor inom myndighetens samtliga områden och består av två enheter som finns i Stockholm och Gävle. Myndighetens registratur och arkivfunktion finns också på avdelningen. Chef för rättsavdelningen är Gustaf Johnssén.

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2022-09-26
Publicerad: 2018-02-15