Samverkansforum

Statens servicecenter medverkar i forum som på olika sätt bidrar till en effektivare statsförvaltning och inkluderande samhällsutveckling.

Digitalidag

Statens servicecenter medverkar i och är en av initiativtagarna till folkbildningsrörelsen Digitalidag. Genom vår servicekontorsverksamhet bidrar vi till att inspirera och göra det möjligt för våra besökare att utföra självbetjäningstjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Vi anser att det är angeläget att fler ska kunna ta del av de offentliga e-tjänsterna för att kunna vara en del av den digitala utvecklingen i Sverige.

Aktiviteter, samarbetspartners och initiativ finns på webbplatsen Digitalidag (extern länk)

eSam

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om digitaliseringen av det offentliga Sverige. Vi ingår i expert- och arbetsgrupper inom juridik och it.

Mer information om samarbetet hos eSam

Samverkan inom krisberedskap

För att stärka samhällets krisberedskap samverkar myndigheter och andra aktörer inom sex forum, så kallade samverkansområden. Statens servicecenter ingår i två av dessa, SOES och SOTI.

Samverkan ekonomisk säkerhet (SOES)

SOES verkar för att medborgare, företag och det allmänna ska ha tillgång till och förtroende för att samhällets betalningar och systemen för att betala för varor och tjänster fungerar. Syftet är att förebygga allvarliga störningar för att minska konsekvenser av händelser som kan få allvarliga samhällpåverkade effekter. Målet är att stärka ansvariga aktörers förmåga att förebygga och hantera händelser som innebär störningar i samhällsviktiga betalningsflöden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ordförande i samverkansområdet där totalt åtta myndigheter ingår.

Nordic Shared Service Centre Forum

Statens servicecenter initierade 2014 Nordic Shared Service Centre Forum vars syfte är att byta erfarenheter mellan de statliga servicecentren i Norden; Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Samtliga servicecentren har alla målsättningen att effektivisera den statliga administrationen inom sitt land.

Danmark
Statens administration

Finland
Palkeet

Island
Fjársýsla ríkisins (FJS)

Norge
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2021-08-20
Publicerad: 2018-02-20