Samverkansforum

Statens servicecenter medverkar i forum som på olika sätt bidrar till en effektivare statsförvaltning och inkluderande samhällsutveckling.

Digitalidag

Statens servicecenter medverkar i och är en av initiativtagarna till folkbildningsrörelsen Digitalidag. Genom vår servicekontorsverksamhet bidrar vi till att inspirera och göra det möjligt för våra besökare att utföra självbetjäningstjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Vi anser att det är angeläget att fler ska kunna ta del av de offentliga e-tjänsterna för att kunna vara en del av den digitala utvecklingen i Sverige.

Aktiviteter, samarbetspartners och initiativ finns på webbplatsen Digitalidag (extern länk)

eSam

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om digitaliseringen av det offentliga Sverige. Vi ingår i expert- och arbetsgrupper inom juridik och it.

Mer information om samarbetet hos eSam

Initiativet MUR

Statens servicecenter deltar sedan 2023 i initiativet MUR som står för Motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter. I nätverket deltar flera olika myndigheter i ett arbete mot missbruk och brott i välfärdssystemen.

Initiativet MUR undersöker förutsättningarna för ett närmare och mer strukturerat och långsiktigt samarbete mellan de myndigheter som på olika sätt arbetar med att administrera och utbetala förmåner i de svenska välfärdssystemen. Syftet är att förhindra att utbetalningar sker på felaktig grund, och undersöka vad myndigheterna kan göra ytterligare tillsammans inom ramen för de lagar och regler som gäller.
Försäkringskassan inledde MUR i december 2019, och det kompletterar annan befintlig myndighetssamverkan mot brott.

De myndigheter som idag deltar i initiativet MUR är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, CSN, Delegationen mot arbetslivskriminalitet, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens Servicecenter, Tillväxtverket, Utbetalningsmyndigheten samt Åklagarmyndigheten.

Sektor ekonomisk säkerhet

Den 1 oktober, år 2022, trädde en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap i kraft. Den ska stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.

Statens servicecenter är beredskapsmyndighet och ingår i beredskapssektorn ekonomisk säkerhet. I sektorn ingår Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Riksgälden, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Försäkringskassan är sektorsansvarig som också leder arbetet med att samordna åtgärder både inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.

Nordic Shared Service Centre Forum

Statens servicecenter initierade 2014 Nordic Shared Service Centre Forum vars syfte är att byta erfarenheter mellan de statliga servicecentren i Norden; Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Samtliga servicecentren har alla målsättningen att effektivisera den statliga administrationen inom sitt land.

Danmark
Statens administration

Finland
Palkeet

Island
Fjársýsla ríkisins (FJS)

Norge
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2024-05-13
Publicerad: 2018-02-20