Vi bidrar till ökad effektivitet i staten

Åsa Lindh

Generaldirektör Åsa Lindh.

Statens servicecenter har haft en positiv påverkan på statsförvaltningens effektivitet. Det är en av slutsatserna i betänkandet från den utredning som har utvärderat den statliga administrationen genom Statens servicecenter.

Utredningen har landat i att centraliseringen av tjänster till Statens servicecenter totalt sett har haft en positiv påverkan på statsförvaltningens effektivitet.

– Vi ser positivt på att regeringen nu fått ett gediget och väl underbyggt betänkande för att fullfölja reformen att effektivisera statsförvaltningen genom att samla den statliga administrationen till Statens servicecenter, säger generaldirektör Åsa Lindh.

Vi säkrar robusta system

Utredningen bedömer även att myndigheten är väl rustad för att bedriva ett systematiskt arbete med säkerhet och säkerhetsskydd och att vi även gör det i praktiken. Vårt säkerhetsarbete bidrar både direkt och indirekt till våra kundmyndigheters säkerhet.

Vi använder resurser smart

I betänkandet betonas att en samlad hantering av systemfrågor är en av de viktigaste effektiviseringseffekterna. Att Statens servicecenter samlat upphandlar systemlösningar för många myndigheter medför mer kostnadseffektiva och säkrare lösningar med bättre funktionalitet. Värdet av att se statsförvaltningen som en samlad koncern är något utredningen återkommer till i sitt betänkande.

– Slutsatserna från utredningen tydliggör betydelsen av ett koncernperspektiv i staten och Statens servicecenters viktiga roll. Vi delar bedömningen att regeringen behöver utveckla en tydligare och mer enhetlig styrning i frågor som rör anslutning till Statens servicecenter säger Åsa Lindh.

Vi samverkar för ständig utveckling

Ett tydligt förbättringsområde som pekas ut är Statens servicecenters kundbemötande.

– Vi tar till oss av synpunkterna gällande vårt kundbemötande. Vi arbetar hela tiden med att utveckla formerna för dialog och samarbete med våra kundmyndigheter, men på detta område är det tydligt att vi behöver växla upp. Vi behöver också verka för en större samsyn kring balansen mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service, säger Åsa Lindh.

Generaldirektören betonar även att Statens servicecenters uppdrag är viktigare än någonsin i rådande läge med knappa offentliga resurser och betydande förändringar i omvärlden.

– Vi ser fram emot att fortsätta leverera säkra och effektiva tjänster till statsförvaltningens myndigheter, säger Åsa Lindh.

Centraliseringen av administrativa tjänster till Statens servicecenter – en utvärdering

Senast uppdaterad: 2023-09-05