Avslutat uppdrag om e-arkiv

Statens servicecenter har arbetat med uppdraget kring en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst sedan uppdraget formellt delgavs myndigheten 2014. I juni 2019 lämnade Statens servicecenter sin slutrapport kring detta uppdrag.

Därefter har Statens servicecenter, trots avsaknad av formellt regeringsuppdrag, genomfört ytterligare en fördjupad analys i e-arkivsfrågan. Denna fördjupade analys redovisas dels i projektets slutrapport, dels kortfattat i en sammanfattande promemoria (bifogas).

Både slutrapporten och den fördjupade analysen påvisar stora investeringskostnader i samband med etableringen av en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst.

För att eliminera att en enskild myndighet ensam står för denna finansiella risk bör regeringen, om den går vidare med frågan, överväga någon form av finansiering under etableringsfasen.

Statens servicecenter bejakar alltjämt en fortsatt utveckling mot en gemensam tjänst för e-arkiv och är beredd att fortsätta bidra till att en sådan etableras.

Med detta avslutar Statens servicecenter sitt arbete rörande e-arkiv tills dess att ett nytt uppdrag eventuellt ställs till myndigheten.

Relaterad information

Förstudie - etablera en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv (PDF öppnas i nytt fönster) , 1 MB.

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2020-03-17
Publicerad: 2020-03-16