Vårbudgeten: Servicekontor ska etableras på fler orter

Idag presenterade regeringen vårbudgeten och där framgick det bland annat att servicekontoren ska bli fler. Regeringen kommer också återkomma till Arbetsförmedlingens framtida deltagande i serviceorganisationen.

I vårbudgeten framgår också att servicekontorsutredningen kommer vara vägledande vid den fortsatta utvecklingen av servicekontoren. Utredningen har föreslagit att fler myndigheter än Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Myndigheter som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Trafikverket bör på sikt ansluta sig till servicekontoren, enligt utredningens förslag.

"Regeringens besked ligger väl i linje med utvecklingen mot en sammanhållen lokal statlig service inom ramen för Statens servicecenter, säger Thomas Pålsson, Statens servicecenters generaldirektör."

Den första juni tar Statens servicecenter över ansvaret för Försäkringskassans, Skatteverkets och Pensionsmyndighetens service. Totalt sett handlar det om 113 servicekontor och 800 medarbetare som kommer övergå till Statens servicecenter.

"Det finns ett stort behov av lokal statlig service för medborgare och företagare. Servicekontorens tjänster är efterfrågade och kontoren har närmare fyra miljoner besök årligen, säger Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson."

2019 års ekonomiska vårproposition

Slutbetänkande av Servicekontorsutredningen

Senast uppdaterad: 2019-05-20