Redovisnings- och ekonomikonsulter

Genom våra kvalificerade redovisningskonsulter kan vi på Statens servicecenter se till att redovisningsarbetet utförs på ett effektivt och korrekt sätt.

Ni som kundmyndighet kan vara trygg med att våra konsulttjänster anpassas efter just era behov och krav.
Vår konsult utför sitt jobb hos er eller på distans för att täcka upp vid vakanser eller utföra ett specifikt uppdrag under kortare eller längre period.

Vi erbjuder två olika typer av tjänster för er som behöver stöd eller saknar en ekonomi-funktion i er verksamhet:

 • Resurskonsult - kan anlitas som en del av er löpande verksamhet under en begränsad tid för att ersätta, alternativt förstärka, medarbetare vid ett utökat behov.
 • Specifika tjänster - kan köpas från oss för att få hjälp med ett eller flera specifika uppdrag. Uppdraget kan fungera som en engångstjänst och/eller löpande abonnemang beroende på tjänstens karaktär.

Ekonomikonsult

Vi bistår med ekonomikonsulter i roller som ekonomichef, redovisningschef eller redovisningsekonom.

Här kan ni få hjälp med

 • månadsavstämningar och rapporter
 • prognoser
 • analyser och utredningar
 • budgetunderlag
 • EA-enkät
 • ekonomistyrning
 • utveckling av rutiner och policy
 • rådgivning och stöd
 • löpande redovisning
 • bankavstämningar
 • kundfakturering
 • arbetsgivardeklarationer
 • leverantörsfakturahantering
 • utbetalningar
 • bidragshantering.

Redovisningsansvarig

Vi bistår med redovisningsansvarig som ansvarar för att redovisningen på er myndighet följer gällande regelverk och bidrar till en god finansiell styrning för er som kundmyndighet.

Här kan ni få hjälp med

 • statsredovisning och avstämningar
 • ekonomisk rapportering
 • skattedeklarationer
 • hantering av ingående och utgående moms
 • systemadministration i Unit4 ERP (Agresso)
 • anläggningsredovisning
 • lånehantering
 • utredning av kvalificerade redovisningsfrågor
 • leda/delta i utvecklingsprojekt
 • utveckling av processer och rutiner
 • arbete med årsredovisningen
 • stöd och utbildning för övriga verksamheten avseende redovisningsfrågor.

Ekonomiansvarig

Vi bistår med ekonomiansvarig som leder och fördelar arbetet på ekonomienheten, deltar i ledningsgruppen och kan även arbeta operativt.

Här kan ni få hjälp med

 • ansvar för och planering av den löpande verksamheten på ekonomienheten
 • processer och rutiner
 • bevakning av att det ekonomiadministrativa regelverket följs
 • uppföljning och analys
 • samverkan med myndighetens andra avdelningar
 • rapportering till ledningsgruppen
 • leda myndighetens arbete med att ta fram årsredovisning och budgetunderlag.

Ekonomicontroller

Vi bistår med ekonomicontroller som kan hjälpa er med ekonomistyrning genom att planera och följa upp ekonomin, ta fram budget och prognoser samt analysera utfall.

Här kan ni få hjälp med

 • rapporter för månadsuppföljning
 • rapportering och uppföljning av exempelvis EU-projekt
 • prognos och budget, beräkning av kostnader och intäkter samt analys och eventuella kommentarer till utfallet
 • analyser
 • beslutsunderlag/kalkyler med mera
 • budgetunderlag
 • investeringsprognos
 • svar till EA-enkät
 • svar på enkäter
 • verksamhetsutveckling inom ekonomiområdet
 • översyn av ekonomimodellen
 • policydokument
 • internkontrollplan
 • resultatredovisning i årsredovisningen (ej finansiella dokument) samt kostnadsfördelning
 • kontakt gentemot Statens servicecenter.

Verksamhetscontroller

Vi bistår med verksamhetscontroller som kan hjälpa er med verksamhetsstyrning genom att planera och följa upp verksamheten, ta fram verksamhets­plan och följa upp verksamheten med hjälp av indikatorer och mått.

Här kan ni få hjälp med

 • verksamhetsspecifika månadsrapporter
 • kvartals- eller tertialuppföljningar
 • prognosarbete
 • återrapportering om verksamheten
 • analyser
 • uppföljning och utveckling av nyckeltal
 • beslutsunderlag/kalkyler med mera
 • budgetunderlag
 • diverse enkäter
 • verksamhetsutveckling
 • policydokument
 • utveckla rutiner
 • resultatredovisning i årsredovisningen (ej finansiella dokument) avseende verksamhetsuppföljning
 • kontakt gentemot Statens servicecenter
 • rådgivning och stöd.

Ekonomikonsult - stöd inför årsbokslut

Vi bistår med ekonomikonsulter för att stötta er inför årsbokslutsarbetet. Statens servicecenter hjälper till med förberedelser och ser till att processen är på plats för att underlätta arbete med årsbokslutet för er som kundmyndighet.

Här kan ni få hjälp med

 • processbeskrivning över årsbokslutet, både resultatredovisningen och de finansiella delarna
 • tidplan
 • checklistor
 • Bokslutsmallar, till exempel finansiella dokument
 • periodiseringsmallar med mera
 • tabeller för resultatredovisningen
 • sammanställning för dokumentation av årsbokslutet
 • stöd med redovisningsfrågor
 • utbildning för att använda mallar i årsbokslutet.

Uppföljning, budget och prognos via Planner och FIC

Statens servicecenter hjälper er med utformning av budget-
och prognosmodell samt anpassning av Planner och FIC (Financial Information Centre för ekonomisk uppföljning och analys) i Unit4 ERP (Agresso). Genom våra konsulter hjälper vi er att utnyttja funktionerna i ekonomisystemet för er uppföljning.

Här kan ni få hjälp med

 • analys av objektplan
 • genomgång av återrapporteringskrav enligt
  regleringsbrev och förordningar
 • Statens servicecenter arbetar fram i samarbete
  med er en budget- och eller prognosstruktur
 • anpassning av befintlig uppsättning av Planner
 • anpassning av befintlig uppsättning av FIC
 • uppföljningsrapporter som Statens servicecenter tar fram efter era behov
 • kort utbildning för ekonomifunktionen och manual till Planner och FIC.

Automatisk in- och utläsning till eller från Unit4 ERP (Agresso) via Excelerator

Vi hjälper er med automatisk in- och utläsning av vissa uppgifter i Excelformat via så kallade Exceleratormallar i Unit4 ERP (Agresso). Genom att få stöd av oss på Statens servicecenter i er användning av Excelerator kan ni möjliggöra mer automatisk hantering av uppgifter.

Här kan ni få hjälp med

 • inläsning av verifikat med många rader
 • omföringar
 • inläsning av budget
 • designade månadsavstämningar
 • anpassning av bokföringsorder
 • upphämtning av transaktioner från Unit4 ERP (Agresso) till Excel
 • anpassning av mall för omföringar
 • bokföring i olika perioder i samma bokföringsorder.

Policy avseende representation, förmåner och gåvor samt tillhörande momsfrågor

Vi hjälper er ta fram aktuell policy för representation, förmåner och gåvor samt momsfrågor som är anpassad för er verksamhet. Den här tjänsten lämpar sig för er som vill hålla er uppdaterade om aktuella regler eller vill ha större kontroll på området.

Här kan ni få hjälp med

 • en anvisning för hur olika situationer kopplade till området ska hanteras korrekt skattemässigt
 • förklaring och förtydligande av begreppen som underlättar hanteringen kring dessa frågor.

Policy och riktlinjer avseende anläggningstillgångar

Vi hjälper er ta fram eller att uppdatera policy och riktlinjer för anläggningstillgångar. Den här tjänsten lämpar sig för er som vill ha stöd i hur ni ska hantera anläggningar på er myndighet.

Här kan ni få hjälp med

 • genomgång och uppdatering av policys och riktlinjer för anläggningstillgångar
 • förklaring och förtydligande av generella riktlinjer, klassificering av anläggningar, avskrivningar, lånefinansiering, inventering av anläggningar, flytt av anläggningar, utrangering/försäljning av anläggning och inventarier.

Hantering av förmånsbil

Vi hjälper er med kompetens och erfarenhet i samband med anskaffning av förmånsbil.

Här kan ni få hjälp med

 • jämförelse mellan alternativen leasing eller köp
 • stöd i upphandling genom förnyad konkurrensutsättning
 • stöd i kontakt med Kammarkollegiet angående försäkring
 • underlag för aktivering av förmånsbil i anläggningsredovisningen
 • beräkning av förmånsvärde enligt Skattemyndighetens riktlinjer
 • underlag för rapportering av löneavdrag och eventuell förmån till lönesystemet
 • hjälp med redovisning och kontoplan.

Intresserad av konsulttjänster?

Vänligen kontakta kundkommunikation.marknad@statenssc.se

Senast uppdaterad: 2022-03-11
Publicerad: 2021-09-22